Døllefjelde Kirke

Døllefjelde-Musse-Herritslev Pastorat – Lolland Østre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Musse Herred – Maribo Amt

Døllefjelde Kirke er oprindelig et lille kildekapel (Skt. Kelds Kilde), hvor det nuværende kor var skib.
Mærkerne efter det oprindelige kor ses tydeligt på østgavlen. Det nuværende skib er fra o. 1360.
Tårnet er fra o. år 1500. Blandt inventaret kan nævnes det middelalderlige trækrucifiks.
Desuden glasmaleriet af ridder Henrik Plot. Det er dog kun en kopi. Originalen er på Nationalmuseet.

Kirkens hjemmeside

Det nuværende kor i Døllefjelde Kirke var oprindelig skib i en lille romansk kirke, der blev nedrevet 1694. Den består af kor, gotisk skib og et senere tilbygget vesttårn, alt af munkesten i munkeforbandt. Et sakristi på koret nordside skal være nedbrudt 1604, og et våbenhus på nordsiden 1855. Koret, der før var skib, strakte sig oprindeligt lidt længere mod vest. Af det romanske kor er nu kun to korte murstykker tilbage som pille på den nuværende østgavl samt den tilmurede korbue, der er blevet forhøjet og gjort spidsbuet i gotisk stil. Af spor over buen kan det ses, at koret har haft bræddeloft med stor hunkel. Den romanske kirke har haft rigt profileret sokkel, det romanske skibs gesims, består af et tandsnit under et savskifte. De tilmurede, rundbuede portaler er mangefalsede, sydportalen med trekvartsøjler, og i murfremspring. I hver langmur har siddet to romanske vinduer. I korets nordvindue er indsat en 1931 af C. Trock-Madsen udført kopi af et glasmaleri fra omkring år 1400, der 1825 indsendtes til Nationalmuseet. Også det romanske skib har haft bræddeloft. Måske som følge af kirkens betydning som valfartskirke har det i højgotisk tid været nødvendigt at give kirken en udvidelse, der fik form af et nyt skib, vest for det gamle. Muligvis med hertug Christoffer Valdemarsøn, ca. 1360, som bygherre. Forholdene ved den nye østgavl tyder på at det har været hensigten at nedrive den romanske kirke. Det nye skib er ved støttepiller i vest delt i tre fag, i det midterste på nordsiden sidder en storspidsbuet, der nu er tilmuret, under et lille vindue, i de øvrige fag sidder et stort spidsbuet spejl, der er tilmuret i nordsiden, men på sydsiden har små, moderne vinduer. I det indre åbner skibet sig mod det gamle skib med en stor spidsbue, som er delvis dækket af det gamle skibs gotiske krydshvælv. Den nye skib har tre fag samtidige krydshvælv med profilerede ribbe. Det sengotiske, i plan meget skæve vesttårn åbner sig mod skibet med en spids tårnbue; tårnhvælvet er oprindeligt. Tårnet siges at have haft et stort blytækket spir, senere fik det glat trappegavle, hr. Eggert Christoffer Knuths og fru Søster Lerches initialer og årstal 1694. De nuværende blændingsgavle er fra 1900.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne