Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ajstrup Kirke

Ajstrup Kirke

Ajstrup Pastorat – Aalborg Nordre Provsti – Aalborg Stift – Kær Herred – Aalborg Amt

Ajstrup Kirke adskiller sig fra de ældste kirker i landet ved at være bygget af munkesten og er således ikke så gammel som de ældste landsbykirker bygget af granitkvadre. Det er ikke muligt at bestemme kirkens alder nøjagtigt, og enkelte mener, at den stammer fra 1300-tallet, mens de fleste vil tidfæste dens opførelse til omkring 1450. Har der været en kirke på stedet tidligere er den blevet ødelagt - nogle forestiller sig en tidlig trækirke, der er blevet ødelagt ved ildebrand. Kirkens skib, kor og tårn er alle bygget i gule munkesten i munkeskifte og med flade bjælkelofter.
Stilmæssigt bærer kirken præg af, at der er bygget til og renoveret kraftigt i flere omgange. Årstallene på kirkens mure markerer, hvornår der er blevet bygget og renoveret, mens initialerne angiver, hvem der har afholdt udgiften i den forbindelse. Også på tårnet ses årstal og initialer. Tallet mod vest (1880) henviser tilrestaureringsåret, mens tallet på sydsiden (1759) henviser til en større ombygning af kirken foretaget af den daværende ejer på Gl. Vrå: Schack Vittinghof Greve af Holck. Det er hans initialer, der ses over årstallet, sammen med hustruens (Kristine Birgitte Bille Holck).
Den seneste tilbygning er våbenhuset på kirkens nordside, ud for den oprindelige norddør, bygget (til forskel fra kirken og dens tidligere tilbygninger) på sokkel i små gule mursten. Tidspunktet for denne tilbygning kan ikke fastslås med sikkerhed. Der gættes enten på 1675 (da syddøren måtte opgives p.g.a. det nyopførte gravkapel dér) eller på restaureringen i slutningen af 1750'erne.
Prædikestolen er fra 1589, hvor den blev bekostet af Søren Christensen med tilnavnet Skriver, den førnævnte indehaver af tienderetten. Else Lisbeth Rodsteens navn optræder ganske vist på prædikestolen, sammen med årstallet 1725. Hun bekostede nemlig i det år en maling af prædikestolen ved den i datiden kendte maler Heinrich Gros, og tillod sig ved samme lejlighed at overmale den oprindelige givers navn og årstal (der stadig befinder sig nedenunder) og sætte sit eget i stedet.
Prædikestolen er altså fra renæssancetiden, og den er lavet i egetræ. På stolen optræder 6 enkle, næsten naivt bearbejdede trærelieffer med bibelske motiver. Altertavlen (se foto på bagsiden) er nok det, der tiltrækker sig størst opmærksomhed i kirkerummet. Den behersker rummet, uden at det virker for over vældende - den passer godt ind i rummet med sine relieffer, der genfortæller centrale bibelske beretninger.
Som for prædikestolen var formålet med sådanne billeder både at udsmykke kirken og give befolkningen en kort under visning i centrale dele af det kristne trosgrundlag.
Altertavlen er skænket til kirken af herredsfoged Anders Sørensen Kjærulf, søn af giveren af kirkens prædikestol. Den nuværende døbefont i Ajstrup Kirke er ikke særlig gammel. De tilgængelige kilder nævner intet om, hvad der er sket med den tidligere døbefont, og om den har været af sten eller træ. På kirkens nordvæg finder man det eneste bevarede kalkmaleri i Ajstrup Kirke. Der har været lignenede malerier i sorte og grånuancer ved alle kirkens vinduer, men de har været i en så dårlig stand, at man har valgt ikke at restaurere dem. I adskillelsen til tårnrummet findes et pulpitur, der rækker hele vejen tværs over kirken fra nord til syd. Opstillingen af pulpituret og de deraf følgendeombygninger i kirken for bl.a. at skaffe en adgangsvej op til pulpituret blev bekostet af grev Schack Vittinghof Holck i forbindelse med de store ombygningsarbejder omkring 1759.

Folder i kirken kan ses på Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Aalborg Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne